БАРААЛХАХ
/ хүндэтгэл /

Хүндэтгэвэл зохих эрхэм хүнтэй бие тулж уулзах, золгон учрах: дээдэст бараалхах (дээдэстэй уулзах) дэлгэрэнгүй...

дээдэст бараалхах дээдэстэй уулзах
бараалхан ёслох өчүүхэн салаа сар бүр бараалгад хурах түшмэдийн нэр зэргийг байцаан хураах хэргийг хамаарах газар
навчинд бараалхах чих няслах, чих мушгих