БАНЗАД
/ ургамал /

Гол гэсэртэн овгийн, банздоогийн төрөл нэг зүйл.