БАНЗАЛДАХ

Шалиглан завхайрах, садар самуун явдал хийх.