ХӨЛБӨР

1. Хөллөж унах, эдлэх мал;


2. Морь малыг тэрэг чарга, анжис зэрэгт хөллөхөд хэрэглэх иж бүрэн тоног, хөллөгөө, углаа: хөлбөрийн дөрөөлөх (хөлбөрт тэрэгний арал дэлгэрэнгүй...
3. Тэрэг чарганы гуяны хооронд малын орох зай.

хөлбөрийн дөрөөлөх хөлбөрт тэрэгний арал бэхлэх хэсэг
хөлбөрийн загас хөлбөрийн зөөлөвч, жинтүү
хөлбөрийн нум тэмээний бөхний хоёр талаар даруулах хэсэг
хөлбөрийн түдүүл хэлбэрийг малын биед жигд дарж байхаар хийсэн оосор