ХӨЛ II:

хар хөл (каракуль), хар хөл зах (каракуль хонины арьсаар хийсэн зах), хар дэлгэрэнгүй... (каракуль хонины арьс).

Ижил үг:

ХӨЛ I

ХӨЛ III

ХӨЛ IV