ХАШИЛТ

1. Хаших үйлийн үр дүнг заасан нэр;


2. Хааж боосон, хашиж хорьсон зүйл: хашилт далан (үер уснаас хамгаалж байгуулсан хашлага), үерийн хашилт (үерээс дэлгэрэнгүй...
хашилт далан үер уснаас хамгаалж байгуулсан хашлага
үерийн хашилт үерээс хамгаалах саад