ХАШИЛТГҮЙ

1. Хаших хорих зүйлгүй;


2. Хашилт тэмдэг хэрэглээгүй.