ХАРСАН :

харсан тас (усан тасаас биеэр бага, өнгө харавтар нэгэн зүйл тас шувуу).