ХАЙРЦАГЛАХ

1. Хайрцагт хийх, агуулах: чихэр хайрцаглах (чихэр хайрцагт хийх), мод хайрцаглах дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Дөрвөлжин мэт өрж харагдах: банз хайрцаглах (банз дөрвөлжлөн өрж тавих), бөх хайрцаглах (барилдах хоёр дэлгэрэнгүй...
чихэр хайрцаглах чихэр хайрцагт хийх
мод хайрцаглах дөрвөлжид мод хийх
бөх хайрцаглах барилдах хоёр бөх дөрвөлжин өрж зогсох, хав дөрвөлжин барилцаж авах