ХАЙРЦАГТАЙ

Хайрцагт байгаа: хайрцагтай тамхи (хайрцагт байгаа тамхи) - Өмднийхөө халаасыг ухан хайрцагтай дэлгэрэнгүй... Д.Батбаяр. Амрагийн тэнгэр.