БАДЛИА
/ яриа /

Мөрий, шан: бадлиа авах (мөрий авах).