улс төрийн фанат
нэг улс төрийн намыг хэт баримтлагч