үрдэс өөдөс
үйрмэг юм, том зүйлээс үлдсэн жижиг үйрмэг