ҮНЭНЧЛЭХ

Үнэнчээр явах: үнэнчлэн ярих (зөвхөн үнэнийг ярих).