ҮНЭРГҮЙ

Үнэр гарахгүй, үнэр байхгүй: *хүний үнэргүй (хүний мөсгүй, ханилгаагүй, хүн чанаргүй) - Одоо энд дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдин. Миний монгол.

хүний үнэргүй хүний мөсгүй, ханилгаагүй, хүн чанаргүй