ҮНДСЭРХЭХ

Өөрийн үндэстнийг бусад үндэстнээс илүү гэж үзэх, үндсэрхэг үзэл гаргах: үндсэрхэх дээрэнгүй үзэл дэлгэрэнгүй...

үндсэрхэх үзэл өөрийн үндэстнээ бусдаас давуу гэж үзэх үзэл