үл хөлдөгч
дотоод шаталтын хөдөлгүүрийг хөргөх, бага температуртай ажилладаг төхөөрөмжид хэрэглэдэг хөлддөггүй шингэн