үл хөдлөх хөрөнгө
эдлэн газар, барилга сууц зэрэг хөрөнгө