үл хивэгчид
хос туурайтны баг, армана, малуухай, гахай гэдэг гурван овог байдгаас Монголд гахай овгийн ганц зүйл зэрлэг гахай байдаг