үл исэлдүүлэгч
шим нэгдлийн исэлтийг удаашруулах, бүрмөсөн зогсоох чанартай байгалийн болон нийлэг бодис