үл гүйцэлдэх үзэл
нийгмийн төгс байгууллын тухай шинжлэх ухааны үндэслэлгүй төсөөлөл