ҮЙРМЭГДЭХ

Хэтэрхий үйрмэг болох, үйрмэг учир тохиромжгүйдэх.