Д.Самбалхүндэв (Хөвсгөл, Мөрөн) нэртэй хэрэглэгчийн нэмсэн үг болон тайлбарын жагсаалт