улаан хөлтийг урдуураа гаргахгүй
а. Гойд, гаргуун хурдан; б. Тайван явуулахгүй