улаан нүцгэн
а. Маш ядуу б. Биедээ өмссөн хувцасгүй, нүцгэлсэн в. Ус, мод, өвсгүй буюу маш тачир газар