улаан нүүрэн дээр нь улайтал хэлэх
нүүр нүүрээрээ харж байгаад бурууг нь хэлэх нь