улаан нүүрэн дээр нь
дэргэд нь, өөрийг нь байхад нь, эчнээ бус