улаан арми
Октябрын хувьсгалын үеэр байгуулагдсан оросын хувьсгалт арми