улаан салаат цахирмаа цэцэг
/ ургамал /
эрхэм цахирмаа цэцгийн нам, нэг ишид тав, зургаан хүйс цэцэглэдэг цэцэг