улаан уд
/ ургамал /
нэгэн зүйл бургас дурс нимгэн, мах судал цэгээн, салааны үзүүр улаавтар, сумны иш зэрэгт хэрэглэнэ