улаан голоо тасартал
амьсгал хураатлаа, үхэн үхтэлээ