улаан зүр
зуны цагт зүр гөрөөсний өнгө улаавтархан харагдахыг