улаан бор
малын зүсэм, борд улаавтархан өнгө холилдсон