улаан шороо
хүчтэй салхи гарч нүүр нүдгүй шороо дэгдэх