улаан нялай
цус болон цусны өнгөтэй зүйл, түүний ихэд тархсан байдал