улаан гэрэл
явахыг хориглосон дохионы авто машины замын гэрэл