өтөг шороо
аргал, хорголын хэмхдэгтэй холилдсон шороо