нүүр өтөг
өвөлжөө, хотны хормойд байх хуурай өтөгтэй талбай