КИОСК

1. Мухлаг;


2. Түргэн үйлчилгээний цэг; (ТҮЦ): ундааны киоск (ундааны мухлаг), киоскноос юм худалдан авах (худалдааны бичил дэлгэрэнгүй...
ундааны киоск ундааны мухлаг
киоскноос юм худалдан авах худалдааны бичил цэгээс худалдаа хийх