ГАНТАХ

1. Ган цав гарах; бага зэрэг цуурч гав гарах;


2. [шилжсэн] Хүний харилцаа муудах.