хавах элдэншүүлэлтийн арга
тариалангийн талбайн гадарга дахь гуурс, сүрлийг хэвээр үлдээж доогуур нь хөрсийг нь хавж суллах арга