ҮЙЧҮҮР

Янз бүрийн амьтны зурагт тодорхой оноо өгөн шоо хаяж, буусан тоогоор хуваан авч илүү оноотой нь хожих тоглоом: дэлгэрэнгүй...