УТААДАХ

Юмыг утаа болгож бохирлох, утаа шингээх: гэрээ утаадах (гэрээрээ дүүрэн утаа болгох).