УГЦРАХ I

Сулрах, суларч алдуурах: бүс угцрах (бүс сулрах), татлага угцрах (татлага суларч дэлгэрэнгүй...

бүс угцрах бүс сулрах
татлага угцрах татлага суларч алдуурах
Ижил үг:

УГЦРАХ II