ТЭГШИТ
/ түүх /

тэгшит малгай (хавтгай оройтой малгай).