АЯЛГУУТ

Аялгуу бүхий: аялгуут жүжиг (хөгжмийн аялгуу хавсарсан яриан жүжиг), аялгуут шүлэг дэлгэрэнгүй...

аялгуут жүжиг хөгжмийн аялгуу хавсарсан яриан жүжиг
аялгуут шүлэг зарим хэсэгтээ уянгалан дуудах айзам хэмнэлттэй шүлэг