дуу аялгууны ухаан
хөгжмийн давхар олон аяны зохирол, найрал, хэлбэр шинжийг судлах ухаан