ТОХИРОХ

1. Нийцэх, таарах, зохицох, тэнцэх: санаанд тохирох (санаанд нийцэх), сэтгэлд дэлгэрэнгүй... (сэтгэлд нийцэх) - Шинэ тогтсон засгийн хийж байгаа бүхэн Итгэлтэд хор болохгүй харин сэтгэлд нь яв цав тохирно. Ч.Лодойдамба. Тунгалаг Тамир., хувцас тохирох (хувцас таарах, хувцас зохих), хоорондоо тохирох (хоорондоо зохицох), хэлсэн ярьсантай нь тохирох (болсон үйл явдал хэлсэн ярьсантай нь нийлэх), тохирох тэнцэх ~ тохирох нийцэх ~ тохирох зохицох ~ тохирох таарах ~ тохирох зохирох [хоршоо] (юмс өөр хоорондоо таарах, нийлэх) - Уул нь Сатай төрийн тэргүүн сайд болбол үнэхээр тохирч тэнцэх хүн байв. Ш.Нацагдорж. Мандхай цэцэн хатан., тохирох таацах [хоршоо] (бодож санасан зүйл, бодит байдал хоёр тохирох);


2. Ярилцан тогтох, шийдэх - Гучин гурван жилийн өмнө Дулам гэгч ядуу эмэгтэйтэй амьдралаа холбохоор тохирч орон нутагтаа иржээ. дэлгэрэнгүй... ярьж тохирох (ярьж тогтох, ярьж шийдэх, ярьж нэг тийш болгох), хэлэлцэж тохирох (асуудлыг хэлэлцэн тогтох, хэлэлцэн шийдэх, хэлэлцэн санал нэгдэх, хэлэлцэн болзох).

санаанд тохирох санаанд нийцэх
сэтгэлд тохирох сэтгэлд нийцэх
хувцас тохирох хувцас таарах, хувцас зохих
хоорондоо тохирох хоорондоо зохицох
хэлсэн ярьсантай нь тохирох болсон үйл явдал хэлсэн ярьсантай нь нийлэх
тохирох тэнцэх тохирох нийцэх тохирох зохицох тохирох таарах тохирох зохирох юмс өөр хоорондоо таарах, нийлэх
тохирох таацах бодож санасан зүйл, бодит байдал хоёр тохирох
ярьж тохирох ярьж тогтох, ярьж шийдэх, ярьж нэг тийш болгох
хэлэлцэж тохирох асуудлыг хэлэлцэн тогтох, хэлэлцэн шийдэх, хэлэлцэн санал нэгдэх, хэлэлцэн болзох