СЭТГЭЛГЭЭ

Хүний сэтгэн бодох ажиллагаа, сэтгэлэг - Сэтгэлгээг шинэтгээд зэвсгээ тушааж үнэнээр дагаар орж ирвэл өнгөрснийг дэлгэрэнгүй... С.Дашдэндэв. Улаан наран., сэтгэлгээний чадвар (сэтгэн болох чадвар), бүтээлч сэтгэлгээ (үр ашигтай зүйлийг санаачлан дэлгэрүүлэх оюуны чадвар), онолын сэтгэлгээ (эш баримттай, эрэмбэ цэгцтэй, онолын түвшинд сэтгэх чадвар).

сэтгэлгээний чадвар сэтгэн болох чадвар
бүтээлч сэтгэлгээ үр ашигтай зүйлийг санаачлан дэлгэрүүлэх оюуны чадвар
онолын сэтгэлгээ эш баримттай, эрэмбэ цэгцтэй, онолын түвшинд сэтгэх чадвар