СОЙХОРВИ
/ амьтан /

Охор хар сүүлтэй нэг зүйл өрви шувуу.